Bądź zawsze na bieżąco
z Serwisem Zdrowie!

Zapisz się na nasze powiadomienia, a nie ominie Cię nic, co ważne i intrygujące w tematyce zdrowia.

Justyna Wojteczek
redaktor naczelna zdrowie.pap.pl

Do góry

Regulamin

Regulamin portalu Serwis Zdrowie (www.zdrowie.pap.pl)

1.    Informacje ogólne:
a)    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Serwis Zdrowie (dalej „Serwis”) – prowadzonego pod adresem URL: www.zdrowie.pap.pl – oraz warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną.
b)    Właścicielem treści opublikowanych w Serwisie do dnia 31 grudnia 2020 roku jest Skarb Państwa – Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (dalej: „Właściciel”). Właścicielem treści opublikowanych w Serwisie od 1 stycznia 2021 roku jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-502), ul. Bracka 6/8 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym − Rejestr przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594 o kapitale zakładowym w wysokości 30 695 520 zł, wpłaconym w całości, NIP 525-000-10-90.
c)    Wydawcą i administratorem Serwisu jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-502), ul. Bracka 6/8 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym − Rejestr przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594 o kapitale zakładowym w wysokości 30 695 520 zł, wpłaconym w całości, NIP 525-000-10-90 (dalej: „Wydawca”).

2.    Zasady korzystania z treści publikowanych w Serwisie Zdrowie:
a)    Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 poniżej, korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie jest bezpłatne – zarówno w zakresie dostępu, jak również kopiowania i dalszego wykorzystywania – przy czym Właściciel i Wydawca mogą udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone, a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach.
b)    Zamieszczone w Serwisie treści (teksty, zdjęcia, filmy, grafiki) można wykorzystywać bezpłatnie na dowolnym polu eksploatacji (z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 3 poniżej) pod następującymi warunkami:
•    Wymagana jest rejestracja w serwisie;
•    Wymagane jest każdorazowe powołanie się na źródło w postaci podpisu: „źródło: www.zdrowie.pap.pl”;
•    Wszystkie teksty można wykorzystywać zarówno w całości, jak i w części, także dokonując ich modyfikacji lub łącząc z innymi treściami, jednakże wyłącznie pod warunkiem zachowania zasadniczej treści merytorycznej oryginalnego tekstu;
•    Zdjęcia i grafiki ilustracyjne oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („PAP” lub www.zdrowie.pap.pl) można  wykorzystywać wyłącznie w oryginale – tj.  bez prawa do ich jakiejkolwiek modyfikacji – oraz pod warunkiem opublikowania ich razem z tekstem, przy którym zostały umieszczone na Serwisie Zdrowie i pod jednoczesnym warunkiem wykorzystania minimum 50% objętości (liczby znaków) danego tekstu;
•    Infografiki oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („PAP” lub www.zdrowie.pap.pl) można wykorzystywać wyłącznie w oryginale, bez prawa do ich modyfikacji;
•    Filmy oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („PAP” lub www.zdrowie.pap.pl) można embedować wykorzystując kod podany na portalu Serwis Zdrowie, albo bezpłatnie pobierać z platformy wideo PAP (www.wideo.pap.pl) znajdującej się  pod adresem www.wideo.pap.pl (wymagana rejestracja) – bez prawa do ich modyfikacji;
c)    Niektóre zdjęcia, filmy lub grafiki (jeżeli są oznaczone inaczej niż logiem „PAP” lub adresem www.zdrowie.pap.pl) publikowane w serwisie mogą być własnością innych podmiotów niż Właściciel, wówczas do ich wykorzystania jest niezbędna zgoda Wydawcy, uzyskiwana pod adresem zdrowie@pap.pl.

3.    Zakaz wykorzystywania treści w materiałach reklamowo-promocyjnych:
Zamieszczone w Serwisie treści można wykorzystywać wyłącznie w zakresie użytku informacyjnego. Korzystanie z nich w innych celach, w szczególności marketingowych, reklamowych czy promocyjnych wymaga osobnej, pisemnej zgody Właściciela.  

4.    Informacje techniczne i prawne:
a)    Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.
b)    Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Wydawcę usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).
c)    Korzystanie z określonych usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisu.
d)    Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
e)    Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Serwisu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
f)    Zarówno Serwis jako całość, jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.); ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
g)    Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.
h)    Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Serwisu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.

5.    Konto użytkownika
a)    Użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość zarejestrowania się (założenia konta).
b)    Konto jest udostępnianą w Serwisie usługą elektroniczną (dalej „Konto”). Konto umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi pełne korzystanie ze dodatkowych funkcjonalności Serwisie, w szczególności uprawnia go do otrzymywania Newslettera oraz korzystania z treści na zasadach opisanych w Regulaminie.
c)    Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W braku takiej zgody osoby niepełnoletnie zobowiązanie są do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Serwisu.
d)    Proces rejestracji
•    Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny (adres e-mail, nazwa użytkownika, opcjonalnie podaje stronę www)
•    Na e-mail jest wysyłany komunikat z jednorazowym linkiem do logowania
•    Należy wejść na podaną stronę, kliknąć „zaloguj” i w formularzu podać hasło

6.    Ochrona danych osobowych
a)    Założenie konta, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie podanych w procesie rejestracji danych osobowych w celu świadczenia przez PAP opisanych w Regulaminie usług.
b)    Administratorem danych osobowych jest Wydawca
c)    Dane osobowe użytkowników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z świadczeniem przez PAP opisanych w Regulaminie usług.
d)    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych.

7.    Postanowienia końcowe
a)    Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
b)    W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Wydawca  poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
c)    Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Wydawcę na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.
d)    Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
e)    Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Wydawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.
f)    Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, jak również dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług.
g) Wszelkie treści publikowane w Serwisie mają charakter edukacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane jako porady medyczne.

8.    Kontakt
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres mailowy Wydawcy: zdrowie@pap.pl.

Najnowsze

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.